Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat opiskelijoita, jotka toimivat päätöksentekijöinä yliopiston eri toimielimissä.

Hallopedit ovat toimielinten täysivaltaisia jäseniä, joiden tehtävänä on tuoda yliopiston päätöksentekoon opiskelijanäkökulmaa, valvoa opiskelijan etuja sekä pitää opiskelijan puolta yliopiston päätöksenteossa.

Hallopedit toimivat myös viestinvälittäjinä opiskelijoiden ja yksikön/tiedekunnan/yliopiston johdon välillä.

Halloped-paikat

Ylioppilaskunnalla on edustajat ainakin seuraavissa toimielimissä:

Yliopiston hallinto ja hallopedit

Itä-Suomen yliopisto on yliopistolain (558/2009) alaisena toimiva julkisoikeudellinen yhteisö, joka toteuttaa sille laissa määrättyjä tehtäviä.

Yliopiston hallinto on demokraattista, eli jokainen yksikkö saa päättää omista asioistaan sille määrättyjen rajojen puitteissa. Yliopiston hallinnossa toteutetaan ns. kolmikantamallia, jossa päätöksiä tekevässä toimielimessä ovat edustettuina yliopistolain § 15.2 mukaiset ryhmät eli professorit, muu tutkimus- ja opetushenkilöstö ja muu henkilöstö (ns. keskiryhmä) sekä opiskelijat. Lisäksi millään ryhmällä ei saa olla toimielimessä yli 50 % edustusta.

Yliopiston toimielinten toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijaedustajien toimikausi kestää tästä kaksi vuotta, eli opiskelijaedustajat vaihtuvat kahden vuoden välein.

Ylioppilaskunnalla on lakisääteinen velvollisuus nimittää opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten perustettujen yksiköiden johtokuntiin (tiedekuntaneuvostot).

Ylioppilaskunnan edustajisto päättää opiskelijaedustajien nimeämisestä toimikauden alussa hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin ja päättää hallituksen ja kollegion täydentämisestä kesken toimikauden vapautuneiden edustuspaikkojen osalta.

Tiedekuntaneuvostojen täydentämisestä kesken toimikauden sekä muiden opiskelijaedustajien nimeämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajajat ovat tavallisia opiskelijoita, joiden tehtävänä on pitää opiskelijan puolta yliopiston päätöksenteossa, tuoda hallintoon opiskelijanäkökulmaa sekä varmistaa, että opiskelijoita kuullaan yliopiston korkeinta johtoa myöten.

Voit ottaa oman yksikkösi hallopedeihin yhteyttä, mikäli jokin päätös tai menettelytapa ihmetyttää tai mietityttää sinua.

Hallopediksi?

ISYY ilmoittaa avoimena olevista halloped-paikoistaan viestintäkanavissaan. Jokainen Itä-Suomen yliopiston läsnäoleva perustutkinto- tai jatko-opiskelija on oikeutettu hakemaan hallopediksi.

Halloped-toiminnasta on mahdollisuus hakea toimikauden jälkeen 1–3 opintopistettä.

Yliopiston hallitus

Hallitus on yliopiston ylin päättävä elin, jonka tehtävä on mm. valita rehtori ja akateeminen rehtori, päättää yliopiston toiminnan tavoitteista, strategiasta ja budjetista, hyväksyä yliopiston toimintaa ohjaavat johtosäännöt ym. dokumentit ja päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä.

Hallituksessa tulee olla kolmikanta-periaatteen mukaisten ryhmien edustus. Lisäksi vähintään 40 % on hallituksen ns. ulkopuolisia jäseniä, joiden tulee edustaa laaja-alaisesti yliopiston koulutus- ja tutkimustoiminnan asiantuntemusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksesta säädetään yliopistolain § 14–16:ssa.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio on hallituksen toimintaa valvova toimielin, jonka tarkoituksena on valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja vahvistaa yliopistoyhteisön valinnat hallituksen jäseniksi, päättää hallituksen ja sen yksittäisen jäsenen erottamisesta, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja päättää mahdollisen vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallitusta kohtaan.

Yliopistokollegiosta säädetään yliopistolain § 22:ssa.

Tiedekuntaneuvostot

UEF:ssa on neljä tiedekuntaa: filosofinen, terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on mm. tehdä esitys professorin tehtävään otettavasta henkilöstä, määrittää professorin tehtävä, päättää tiedekunnan talousarvio sekä päättää tiedekunnan opetussuunnitelmasta.